Algemene voorwaarden:

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en transactie tussen de heer Pascal Van Damme, natuurlijke persoon handel drijvend onder de naam “SOS P&P”, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Koning Leopold III laan 30, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het nummer BE0711.796.787 (hierna: “SOS P&P”) en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e-commerce website https://handdesinfectie.vlaanderen/. Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van SOS P&P en van de gebruiker en klant van SOS P&P. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren. Twijfel je over je rechten of plichten? Heb je een vraag over je bestelling of levering of product? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op met SOS P&P. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden SOS P&P is telefonisch bereikbaar op het nummer + 32 497 60 75 36 of via het emailadres info@handdesinfectie.vlaanderen
 1. Persoonsgegevens & Privacy
  1. SOS P&P hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet”). De Privacywet is toegankelijk via de website https://handdesinfectie.vlaanderen/contact-pagina/privacy-policy/. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is SOS P&P.
  2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en desgevallend versturen van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
  3. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen, dit laatste behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering van dit wedstrijdreglement, zoals de beperkte doorgifte noodzakelijk voor de prijsuitdeling bij wedstrijdwinst.
  4. De klant beschikt, conform de Privacywet, te allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op correctie ervan en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. U kan deze zelf verwijderen of wijzigen via onze website of mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SOS P&P, per post ( Koning Leopold III laan 30 te 9080 Lochristi of per e-mail (info@handdesinfectie.vlaanderen), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
  5. SOS P&P verbindt er zich toe om onverwijld en uiterlijk binnen één (1) maand vanaf het verzoek gevolg daaraan te geven.
 1. Geheimhouding: 

SOS P&P is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SOS P&P verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid: 

SOS P&P is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SOS P&P is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante informatie en logo’s zoals voorgeschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

 1. Prijzen en betaling
  1. SOS P&P vermeldt de prijzen van alle producten zichtbaar op de website.
  2. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
  3. De prijzen in de winkelmand bij het afrekenen worden inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen vermeld.
  4. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
  5. De klant dient direct na de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van SOS P&P op het tijdstip van de aankoop en uiterlijk binnen de 15(*) kalenderdagen via een erkende vorm van elektronisch betalen.
  6. De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet. SOS P&P kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
  7. SOS P&P behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de bestelling, één of meer kostprijsfacturen (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
  8. De producten blijven eigendom van SOS P&P tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SOS P&P te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
  9. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SOS P&P beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 35 euro per factuur.
  10. Onverminderd het voorgaande behoudt SOS P&P zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

(*) na 15 kalenderdagen zal een eerste herinnering worden verstuurd en een administratiekost worden aangerekend per herinnering.

 1. Annuleringsvoorwaarden:
 • Bestellingen annuleren kan enkel via e-mail aan SOS P&P en dit voor het in productie nemen van het door u gekozen product. Indien u de bestelling annuleert tijdens of na productie zal er een factuur(*)  voor het totale bedrag worden opgemaakt vermeerderd met een administratiekost van €25.-.
 • (*) Deze factuur wordt opgezonden naar uw thuisadres vermeerderd met portkosten en administratiekosten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 7 werkdagen.

7. Garantievoorwaarden:

 • SOS P&P biedt de klant garantie op de producten.
  • 6 maand op batterijen.
  • 1 jaar op de mechanische onderdelen van het dispenser.
  • 2 jaar op elektrische onderdelen van het dispensers.
  • De garantie op uw display vervalt wanneer u het product heeft ontvangen.
  • Deze garantie geldt niet, wanneer:
   1. De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door SOS P&P zijn aanbevolen.
   2. De klant de adviezen over de zorg niet heeft opgevolgd.
   3. De klant de producten niet volgens het advies heeft gebruikt.
   4. De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
   5. De klant de producten zelf heeft proberen manipuleren, herstellen of onderdelen heeft vervangen/verwijderen.
 1. Huren en bruikleen:

 

 1. Producten die in huur worden gegeven moeten steeds volgens de voorschriften worden gebruikt. Reparaties en niet werkende producten moeten onmiddellijk en uitsluitend gemeld worden op +32497607536.
 2. Producten die in huur mogen enkel worden gebruikt met de bijgeleverde producten en nooit worden gemengd met andere producten (dit kan chemische reacties opwekken).
 3. Producten die in bruikleen worden gegeven moeten steeds volgens de voorschriften worden gebruikt. Reparaties en niet werkende producten moeten onmiddellijk en uitsluitend gemeld worden op +32497607536.
 4. Producten die in bruikleen mogen enkel worden gebruikt met de bijgeleverde producten en nooit worden gemengd met andere producten (dit kan chemische reacties opwekken).
 5. Producten die in bruikleen moeten goed worden onderhouden.
 • Indien een (1) van bovenstaande voorwaarden (punt 9) of een (1) van de voorwaarden in punt 10 (beschadiging of diefstal) wordt geschonden zal een factuur voor nieuwprijs worden gemaakt op adres van de organisatie, huurder of ontlener vermeerderd met administratiekost van €100.
 1. Klachtenafhandeling:

SOS P&P doet er alles aan om een goede kwaliteit, diensten en producten aan te bieden.

 1. Heeft de klant een klacht over een diensten en/of product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail  gemeld te worden aan SOS P&P.
 2. SOS P&P moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht. Samen zoeken we dan naar een oplossing.
 3. Indien de klacht gegrond is, dan zal SOS P&P de werken uitvoeren zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Komen SOS P&P en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de bevoegde rechtbank te gent of een mediator.
 5. Indien u tevreden bent van SOS P&P dan horen wij dat ook graag en vertel het aan anderen! Dit is een extra motivatie.
 1. Beschadiging & diefstal: 
 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt, dan heeft SOS P&P het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 2. Diefstal wordt door SOS P&P altijd direct bij de politie gemeld.
 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken:

Op elke overeenkomst tussen SOS P&P en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats van de klant zijn territoriaal bevoegd, behalve in het geval de klant geen consument is overeenkomst het Wetboek Economisch Recht, in welk geval de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zullen zijn.

 1. Tot slot:

De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst.

Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. SOS P&P, BE0711.796.787
Heb je toch nog vragen, suggesties of opmerkingen i.v.m. deze website en de voorwaarden, contacteer ons dan gerust.
SOS P&P – Koning Leopold III laan 30 – 9080 Lochristi
Pascal Van Damme – GSM + 32 497607536
info@handdesinfectie.vlaanderen | handdesinfectie.vlaanderen